Biểu phí đăng ký

Đăng ký đại biểu

Đăng ký từ bây giờ cho tới trước ngày 20/11/2018 Đăng ký từ sau 21/11 đến 02/12/2018
Đại biểu thứ 1 trở đi Đại biểu thứ 2 trở đi Đại biểu thứ 1 trở đi Đại biểu thứ 2 trở đi
VPA Member 4.700.000 VNĐ 3.600.000 VNĐ 5.900.000 VNĐ 4.700.000 VNĐ
Non-VPA Member 5.900.000 VNĐ 4.700.000 VNĐ 7.000.000 VNĐ 5.900.000 VNĐ